Вещно право

 • сделки с недвижими имоти
 • възстановяване на собственост
 • възстановяване на владение
 • процесуално представителство

Семейно и наследствено право

 • брачни договори
 • прекратяване на брак
 • приемане и отказ от наследство
 • изготвяне на завещание
 • процесуално представителство

Застрахователно право

 • застрахователни договори
 • застрахователни събития-обезщетение
 • процесуално представителство

Облигационно право

 • граждански договори
 • изпълнение и неизпълнение
 • обезпечение на вземания, залог
 • ипотека, граждански дружества
 • процесуално представителство