• изготвяне на жалби до разследващите органи (прокуратура и полиция)
  • обжалване постановленията на прокуратурата,както пред горестоящата, така и пред съответния съд.
  • представителство и защита пред разследващите органи по досъдебни производства.
  • представителство и защита в съдебна фаза пред всички инстанции (Районен съд, Окръжен съд, Апелативен съд и Върховен касационен съд)
  • обжалване решенията,определения и присъдите постановени от съответната съдебна инстанция.
  • защита по мерките за процесуална принуда свързани със задържането под стража,забраните за напускане пределите на страната и др.