За нас

„Станков и партньори“  е синоним на високо качество в правните съвети и услуги.

Ние консултираме отделни лица, предприятия, финансови институции, образователни организации и организации с нестопанска цел по всички аспекти на закона.

Нашите клиенти ни изправят пред сложни и разнообразни предизвикателства. Независимо дали става въпрос за сложен проблем с доверието в семейството или за корпоративни дела и интереси, клиентите ни се нуждаят от ясни правни съвети и индивидуален подход при решаването на казуса. Затова ни избират.

Нашите клиенти ценят задълбочените ни знания и опит. Но това, което наистина обвързва нашите дългогодишни взаимоотношения, е нашият подход: прагматичен, откровен и винаги последователен в нашите ценности: точно спазване на закона и правилата на адвокатската етика, професионален подход при защита интересите на клиентите, стриктно спазване на адвокатската тайна, колегиалност.

Екип

Като професионалисти в сферата на правото и натрупания практически опит можем откровено да кажем, че в основата на успеха на адвокатската кантора „Станков и партньори“ стоят членовете на неговия екип. Това ни мотивира при избор на членове на екипа да обърнем специално внимание на професионалната квалификация и подход, на етика и личностни качества на кандидатите, както и на тяхната възможност да се развиват успешно в нашия екип.

Нашият екип се състои от юристи, които се отличават не само с добрата си теоретична и практическа подготовка, но и с инициативност, креативност и способност да прилагат индивидуален подход спрямо всеки клиент. Контактите и взаимодействието ни с адвокатски кантори от други държави, като Румъния, Гърция, Германия, Италия, Сърбия и др. спомагат за решаването на възникнали казуси на съответните територии. За постигане целите на клиента намираме реално приложими решения като подхождаме с особено внимание към детайлите.

За всеки конкретен казус ние определяме опитен и квалифициран екип, който предоставя своевременни и високопрофесионални услуги, покриващи различните аспекти от дейността на клиента. По този начин предоставяме задълбочени профилирани познания и гъвкав подход към детайлите на конкретния казус.

Станчо Станков

 • 1996 – 1999 г. право в Юридическия факултет на Университет “Николае Титулеску”, Крайова, Румъния
 • 2003 г. завършва Историко-юридическия факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
 • 2004 г. е вписан като адвокат в регистрите на Софийска адвокатска колегия

Мандат 2011 – 2015 г. е заместник-председател на Общинска избирателна комисия – Столична община.

Мандат 2015-2019 г. е общински съветник и заместник-председател на Столичен общински съвет. В качеството си на общински съветник е имал възможност да участва във взимането на важни решения относно управлението и разпределянето на бюджета на Столична община, управлението на търговските дружества на Столична община, изготвянето на различни нормативни и поднормативни актове. Участвал е в различни комисии към Столичния общински съвет: заместник-председател на постоянната комисия по европейски програми, проекти и международно сътрудничество; член на постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба; заместник-председател на комисията, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

От 2017 – 2020 г. – член на Одитния комитет на Столичен автотранспорт ЕАД.

От 2017 г. е избран за член на Контролния съвет към Софийска адвокатска колегия.

Адвокат Станков има дългогодишен професионален опит в проучвания, изготвяне на юридически документи, юридически одит на дружества, правни консултации и процесуално представителство на клиенти в различни области на правото.

Адвокат Станков е консултирал редица търговски дружества, както български така и чуждестранни, лидери в съответната област на пазара, също така и общински органи и дружества в цялостната им дейност- текущо абонаментно обслужване, процесуално представителство по дела и други.

Богатият му практически опит, като адвокат съчетан с натрупаният опит от заеманите отговорни публични длъжности са гаранция за компетентност всестранност и опитност в процеса на консултиране на клиентите ни и процесуалното им представителство пред съдебните инстанции.

Адвокат Станчо Станков владее румънски език

Николаос Димитриос Тракидис

 • 1991 – 1995 г. завършва право в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1995 – 1997 г. завършва следдипломна квалификация по Търговско право в СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1998 г. вписан като адвокат в Солунската адвокатска колегия
 • 2000 – 2002 г. е юрисконсулт на Зографския манастир в Света Гора

Адвокат Николаос Тракидис има дългогодишен опит в областта на вещното и търговското право.

Предоставя консултации относно учредяване на търговски дружества в Гърция.

Предоставя правни консултации относно покупко-продажбата на недвижими имоти в Гърция, както и всички правни въпроси свързани със строителството и териториалноно устройство. Участва в преговори, консултира сделки, изготвя становища, споразумения и договори.

Осъществява процесуално представителство на територията на Гърция.

Владее гръцки и български език.

Десислава Ангелова

 • 2005 – 2010 г. завършва право в Юридическия факултет на ЮЗУ
 • 2017 – 2019 г. завършва НБУ, департамент право
 • 2020 г. придобива юридическа правоспособност

Присъединява се към екипа на адвокатската кантора като стажант през 2019 г.

С теоретичната си подготовка и всеотдайност бързо се вписва в екипа на кантората и след придобиване на юридическа квалификация е назначена като юрисконсулт.

Владее английски език.

Максим Серафимов

st1
 • 2001 – 2006 г. завършва Стопански факултет на ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий” специалност – маркетинг. Професионална квалификация – икономист
 • 2006 – 2012 г. завършва право в Юридическия факултет на ПУ ,,Паисий Хилендарски’’
 • 2013 г. придобива юридическа правоспособност и работи като юрисконсулт
 • Присъединява се към екипа като юрисконсулт
 • Владее руски език

Татяна Величкова

 • 2016 г. – завършва езикова гимназия „Бертолт Брехт“ в гр. Пазарджик с профил английски език и френски език
 • 2016-2021 г. завършва право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • През време на обучението си участва в множество стажантски програми с практическа насоченост, а през последните години фокусира вниманието и уменията си за развитие в правната сфера
 • Присъединява се към екипа като юрисконсулт
 • Владее английски език