• данъчно право
  • данъчно облагане, данъчни облекчения
  • защита по ревизионни актове
  • процесуално представителство