• търговски договори
  • банкови и финансови договори
  • корпоративно структуриране
  • учредяване,преобразуване на търговски дружества
  • производство по несъстоятелност и ликвидация
  • придобиване на участия
  • създаване на клонове и дъщерни дружества
  • записи на заповед и свързаните с тях въпроси
  • търговско представителство
  • процесуално представителство